Regulamin sklepu internetowego Histmag.org

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2024 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady nabywania towarów i usług w sklepie internetowym Histmag.org (https://sklep.histmag.org).

§ 2.

Właścicielem sklepu jest:
PROMOHISTORIA Michał Świgoń
ul. Legionów Polskich 41/101
96-300 Żyrardów
NIP: 6262815456
e-mail: sklep@histmag.org

§ 3.

Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów i usług na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 4.

Warunkiem korzystania z serwisu sklepu internetowego oraz dostępnych w nim usług jest przestrzeganie regulaminu. Postanowienia regulaminu wiążą użytkowników od chwili, w której zaczęli korzystać z serwisu, o czym wydawca serwisu nie ma obowiązku ich dodatkowo informować lub uprzedzać.

§ 5.

Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne są: działające konto poczty elektronicznej, dostęp do Internetu oraz urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies.


II. TREŚCI CYFROWE

II. 1. RODZAJE TREŚCI I TECHNICZNE WARUNKI ICH UŻYTKOWANIA

§ 6. 

Właściciel sklepu, zwany dalej “usługodawcą”, świadczy drogą elektroniczną usługi dostarczania płatnych treści cyfrowych: e-booków i audiobooków.

§ 7.

E-booki są udostępniane w formatach PDF, EPUB i MOBI. Do korzystania z nich niezbędny jest czytnik e-booków lub urządzenie z przeglądarką e-booków (jak np. Acrobat Reader do przeglądania plików PDF lub FBReader do przeglądania plików EPUB i MOBI).

§ 8.

Audiobooki są udostępniane w formacie MP3. Do korzystania z nich niezbędny jest odtwarzacz plików MP3 lub inne urządzenie z aplikacją do odtwarzania plików audio.

§ 9.

 1. Treści są udostępniane bez użycia nośnika materialnego. Udostępnienie polega na przekazaniu usługobiorcy linków, które uruchamiają pobieranie treści bezpośrednio na jego urządzenie.
 2. Treści są udostępniane w formatach umożliwiających przeglądanie lub odtwarzanie bez możliwości edycji.
 3. Treści są udostępniane bez zabezpieczeń DRM.

II. 2. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚCI

§ 10.

Usługobiorca kompletuje zamówienie, dodając żądane treści do wirtualnego koszyka. Usługobiorca składa zamówienie, wypełniając i zatwierdzając elektroniczne formularze zamówienia i płatności. 

§ 11.

Składając zamówienie, usługobiorca jest obowiązany podać imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§ 12.

Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 13.

 1. Usługodawca przyjmuje zamówienia wyłącznie od osób fizycznych mających ukończone 13 lat.
 2. Usługodawca przyjmuje wyłącznie zamówienia od osób fizycznych mających w Polsce stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów o VAT.
 3. Inne zamówienia są traktowane jako złożone wadliwie i nie powodują zawarcia umowy. 
 4. Jeśli zamówienie okazało się wadliwe już po jego wykonaniu, Usługodawca ma prawo zatrzymać kwotę, którą otrzymał jako cenę. Strony przyjmują wtedy, że doszło do wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

§ 14.

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zgoda na dostarczenie treści cyfrowych bezpośrednio po opłaceniu zamówienia.

§ 15.

Za zamówione treści usługobiorca jest obowiązany zapłacić cenę stanowiącą sumę cen wszystkich treści umieszczonych w wirtualnym koszyku, pomniejszoną o ewentualne rabaty i zniżki.

§ 16.

 1. Usługodawca może ustanowić kody zniżkowe uprawniające do zakupu e-booków i audiobooków po niższej cenie. Kody zniżkowe pomniejszają całkowitą cenę zamówienia o określoną wartość kwotową lub procentową wskazaną w ogłoszeniu o kodzie zniżkowym.
 2. Jeśli w ogłoszeniu nie zastrzeżono inaczej, kod nie ma terminu ważności.
 3. Jeśli w ogłoszeniu nie zastrzeżono inaczej, kod może być użyty tylko raz.

§ 17.

Usługodawca udziela 30% rabatu na zamówienia obejmujące co najmniej 10 e-booków i/lub audiobooków.

§ 18.

Usługobiorca płaci cenę, zlecając płatność kartą płatniczą, przelewem bankowym lub w inny sposób dostępny w systemie płatności Przelewy24.

§ 19.

Rozliczenia transakcji obsługuje operator systemu Przelewy24 – PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu. Warunki i zasady świadczenia tych usług określa regulamin operatora.

§ 20.

Usługodawca wystawia fakturę VAT na żądanie usługobiorcy zgłoszone pocztą elektroniczną przed złożeniem zamówienia. Żądanie powinno powinno zawierać dane zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres, NIP lub inny numer identyfikujący do celów podatkowych), a w formularzu zamówienia należy podać ten adres e-mail, z którego wysłano wiadomość z żądaniem wystawienia faktury. Jeśli oba te warunki zostały poprawnie spełnione, Usługodawca doręczy fakturę w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym opłacono zamówienie.

II. 3. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

§ 21.

 1. Zamówienia są realizowane automatycznie przez oprogramowanie sklepu, które udostępnia zamówione pliki bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności w systemie Dotpay.
 2. Linki do plików zostają wyświetlone razem z komunikatem o zaksięgowaniu płatności.
 3. Linki do plików zostają doręczone usługobiorcy pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu.

II. 4. UMOWA LICENCYJNA

§ 22.

Usługodawca udziela usługobiorcy licencji na korzystanie z dostarczonych mu treści cyfrowych, w tym również na kopiowanie i wytwarzanie egzemplarzy utworów, w zakresie użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 23.

Usługobiorcy nie wolno:

 1. wprowadzać do obrotu egzemplarzy zamówionych utworów;
 2. udostępniać zamówionych utworów publicznie, w tym ich wykonywać, odtwarzać, wyświetlać lub udostępniać w Internecie;
 3. wprowadzać do obrotu ani udostępniać publicznie własnych opracowań tych utworów,

chyba że uzyskał na to osobną zgodę ich wydawcy.

II. 5. ZWROTY I REKLAMACJE

§ 24.

UsłUsługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 25.

 1. Usługobiorca, któremu świadczono usługę niezgodnie z umową, może żądać jej ponownego, poprawnego świadczenia, o ile niezgodność z umową wyszła na jaw nie później niż w ciągu dwóch lat od złożenia zamówienia.
 2. Usługobiorca, któremu nie świadczono zamówionej usługi w ciągu 3 dni od poprawnego opłacenia, potwierdzonego raportem systemu płatności Dotpay, może żądać jej niezwłocznego świadczenia zgodnie z umową.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. Jeśli żądanie usługobiorcy zostało uwzględnione, usługodawca ma kolejne 14 dni na jego spełnienie.
 4. Jeśli usługobiorca nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

III. POZOSTAŁE TOWARY

§ 26.

(uchylony)


IV. NEWSLETTER

§ 27.

Użytkownicy, którzy zasubskrybowali newsletter, otrzymują pocztą informacje handlowe o nowościach i promocjach w sklepie Histmag.org.

§ 28.

Newsletter subskrybuje się, zaznaczając odpowiednią opcję w czasie składania zamówienia.

§ 29.

Newsletter subskrybuje się na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć subskrypcję, używając właściwego linku w stopce wiadomości.


V. OCHRONA PRYWATNOŚCI

§ 30.

 1. Dane osobowe gromadzone przez oprogramowanie sklepu internetowego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia tychże usług zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.
 2. Dane osobowe pozyskane przez właściciela sklepu w związku z obsługą zamówień są wykorzystywane wyłącznie w celu ich realizacji zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-2 jest właściciel sklepu. 
 4. Właściciel sklepu zapewnia wymaganą prawem ochronę danych osobowych. 
 5. Właściciel sklepu zapewnia użytkownikom prawo wglądu w dotyczące ich dane oraz żądania zmiany i usunięcia tych danych.

§ 31.

Oprogramowanie serwisu zapisuje na urządzeniu użytkownika pliki cookies niezbędne do poprawnego działania funkcji wirtualnego koszyka, formularzy zamówień i płatności oraz modułu płatności online.

§ 32.

Oprogramowanie sklepu może zapisywać na urządzeniu użytkownika pliki cookies w celu prowadzenia statystyk, obejmujących zliczanie użytkowników oraz zliczanie przekierowań i wartości pozyskanych przez nie zamówień.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Właściciel sklepu nie odpowiada za szkody spowodowane niezgodnym z regulaminem korzystaniem ze sklepu internetowego lub z dostępnych w nim usług.

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy  Kodeksu cywilnego o sprzedaży na odległość, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 35.

Regulamin staje się wiążący z dniem opublikowania.

§ 36.

Wydawca zastrzega prawo zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania i nie mają skutku dla złożonych wcześniej zamówień.

§ 37.

Aktualny tekst regulaminu w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego jest dostępny pod adresem: https://sklep.histmag.org/regulamin-sklepu/.